Bookingbetingelser
Reykjavik

Arrangør

Alle de beskrevne rejser er arrangeret af Nordatlant Rejser v./Greenland & Iceland Travel Service, som teknisk arrangør (i det følgende nævnt som Nordatlant Rejser) i samarbejde med vores lokale islandske, grønlandske og færøske udbydere.

 

Bestilling

Rejser, udflugter og lign. bestilles direkte hos Nordatlant Rejser via telefon, brev eller e-mail. En aftale er ikke gældende før begge parter har accepteret de i tilbuddet gældende vilkår og før Nordatlant Rejser rettidigt har modtaget de i aftalen nævnte betalinger. Fuldstændig og endelig navneliste skal være Nordatlant Rejser i hænde ved bestilling. Hvis fremsendt bekræftelse/faktura inklusiv navne på deltagere ikke stemmer overens med din bestilling, skal du straks gøre Nordatlant Rejser opmærksom på dette. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at der skal være overensstemmelse mellem navne og gyldig billedlegitimation og at senere ændring af navne (selv små ændringer) ofte vil medføre ændringsgebyr.

 

Bekræftelse/faktura og rejsedokumenter

Dette fremsendes normalt pr. e-mail. Skulle en kunde ønske at modtage disse med posten opkræves et ekspeditions- og forsendelsesgebyr på 100 kr.

 

Depositum

Depositum udgør 500 kr. pr. person. Depositum skal indbetales senest 8 dage efter fakturering. Såfremt, at indbetaling ikke er modtaget inden den givne frist bortfalder aftalen. I enkelte tilfælde vil depositum være højere, hvis køber ønsker at drage nytte af lavpris-flybilletter eller andre ydelser, der som hovedregel kan være billigere og som skal betales ved bestilling - ofte uden mulighed for afbestilling, ændring eller refundering! Er rejsen er bestilt med mindre end 80 dage før afrejsedato, skal hele rejsen betales ved bestilling.

 

Slutbetaling

Restbeløbet skal indbetales senest 60 dage før afrejsedatoen. Såfremt indbetaling ikke er Nordatlant Rejser i hænde inden de angivne frister, bortfalder aftalen. Når restbeløbet er indbetalt, fremsendes rejsedokumenter.

 

Afbestilling af landarrangement

Skal ske skriftligt – evt. pr. e-mail.

Ved afbestilling senest 60 dage før afrejse tilbagebetales depositum minus 250 kr. pr. person (evt. særlige regler mht. fly).

Ved afbestilling 60 – 31 dage inden afrejse tilbageholdes depositum.

Ved afbestilling 30 -15 dage inden afrejse tilbagebetales 50% af rejsens pris.

Ved afbestilling mindre end 14 dage inden afrejse er rejsens samlede pris tabt.

 

Afbestilling af fly

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der kan være særlige betingelser for afbestilling af flyrejse. Disse vil klart fremgå ved indgåelse af aftale. Både Nordatlant Rejser og rejsende kan aflyse/afbestille en pakkerejse, hvis der før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer strejke, krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

Den rejsende har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der gives ikke yderligere kompensation.

 

Afbestillingsforsikring

Vi anbefaler, at alle tegner en afbestillingsforsikring hos et forsikringsselskab. Afbestillingsforsikringen skal generelt tegnes senest når rejser bestilles (betingelserne varierer fra selskab til selskab). Hvis en afbestillingsforsikring er tegnet og rejsen bliver aflyst på grund af akut sygdom, ulykke eller dødsfald, der rammer rejsedeltageren selv, hendes/hans samlever, forældre, børn eller børnebørn, får alle rejsens fulde pris retur fra forsikringsselskabet.

 

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Priserne er baseret på gældende valutakurser. Ved eventuelle ændringer af lufthavnsskatter, transportomkostninger, brændstoftillæg eller andre fordyrende omkostninger, som Nordatlant Rejser ikke har indflydelse på, forbeholder vi os ret til, i henhold til Lov om Pakkerejser, at forhøje prisen på en rejse tilsvarende. En evt. prisforhøjelse vil blive varslet senest 20 dage før afrejse.

 

Ændringer

Ved bestilling af en rejse, har den rejsende pligt til at oplyse samtlige navne, angivet i den rejsendes pas. En navneændring betragtes som en afbestilling og der vil således være tale om en ny bestilling. I tilfælde af ukorrekt oplyst navn, bærer Nordatlant Rejser intet ansvar i nogen henseende i forbindelse med udstedelse af en ny flybillet. Kunden bekræfter ved betaling af depositum (eller ved restbetaling) at alle deltageres navne er korrekte og identiske med det, der fremgår af deltagernes pas.

 

Udeblivelse

For sent fremmøde, udeblivelse ved afrejse, manglende rejsedokumenter eller pas, betyder at hele rejsens beløb går tabt.

 

Aflysning/ændringer

Viser det sig, at Nordatlant Rejser eller vores samarbejdspartnere ikke vil kunne opfylde aftalen uden at et eller flere af aftalens vilkår ændres, eller at hele pakkerejsen aflyses, skal Nordatlant Rejser underrette kunden skriftligt herom straks. Alle ikke leverede ydelser vil blive refunderet/tilbagebetalt iht. egentlig værdi.

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at rejser til Island og Grønland foregår i arktiske områder, hvor der kan forekomme aflysninger og ændringer på grund af vejr eller tekniske problemer med transportmidler. Ved sådanne ændringer eller forsinkelser indenfor rejsens datoer vil evt. ekstraomkostninger blive dækket af Nordatlant Rejser, men alle omkostninger der opstår ved forlængelse af rejsens varighed, påhviler som hovedregel de rejsende.

 

Pas, visum og vaccinationer

Danske statsborgere kan rejse som turister til Island, Færøerne og Grønland uden særlig tilladelse, men skal medbringe pas eller anden billedlegitimation. Danske statsborgere behøver ikke særlige vaccinationer for at rejse til disse lande. Statsborgere fra andre lande er selv ansvarlige for, at sørge for gyldigt visum for at kunne rejse til Island, Færøerne og Grønland, samt at forhøre sig om behovet for vaccinationer.

Handicappede eller bevægelseshæmmede

Som hovedregel gælder, at rejsedeltagere skal være selvhjulpne eller have en ledsager med. Kunden skal altid rådføre sig med bureauet, inden rejsen bestilles. Nordatlant Rejser kan, iht. EU direktiv 1107/2006, kræve at bevægelseshæmmede er ledsaget af en medhjælper under hele rejsen. Endvidere forbeholder Nordatlant Rejser sig ret til at afvise en rejsedeltager, som skønsmæssigt vurderet, ikke vil være i stand til at gennemføre en rejse ved egen hjælp. En sådan afvisning er uden ansvar for Nordatlant Rejser.

 

Reklamationer

Evt. reklamationer under rejsen skal straks fremsættes overfor flyselskabet, hotellet, biludlejningsfirmaet eller den aktuelle udbyder, så fejlen kan afhjælpes med det samme. Løses problemet ikke tilfredsstillende på stedet, kan en skriftlig klage sendes til Nordatlant Rejser senest 10 dage efter hjemkomst. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig erstatning for manglen. Dog gælder det ovennævnte hverken, jævnfør Lov om Pakkerejser paragraf 27, i tilfælde af at Nordatlant Rejser har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller kundens krav i forbindelse med en evt. personskade, der er opstået på rejsen, jævnfør Lov om Pakkerejser paragraf 23.

Ethvert krav mod Nordatlant Rejser skal reguleres efter dansk ret. Søgsmålet skal anlægges ved dansk domstol eller voldgift i Danmark. Processproget vil altid være dansk.

 

Flytider i rejseplan og billetter

De tider, der er anført i billetten og rejseplanen, er lokale tider. Kontrollér derfor altid afgangstiderne i de dokumenter, du modtager fra os. Det er din forpligtelse at sikre, at det du har bestilt, også er det, du har modtaget fra os.

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at ændringer af afgangstider for fly kan forekomme; i sådanne tilfælde påhviler det den rejsende at følge informationer fra flyselskabet. Hvis der mod forventning forekommer ændringer i afrejsetider før rejsens start, gør vi vores yderste for så hurtig som muligt at gøre dig opmærksom på dette.

 

Udflugter og tilkøbsarrangementer

Afvikling af alle udflugter og andre tilkøbsarrangementer er betingede af vejret og vi gør opmærksom på, at der kan forekomme aflysninger på grund af vejr eller tekniske problemer med skibe og fly. Vi gør altid vores bedste for at de planlagte udflugter gennemføres på et senere tidspunkt under rejsens forløb. I tilfælde af, at dette ikke kan lade sig gøre, refunderes det indbetalte beløb for den ikke gennemførte udflugt efter hjemkomst.

 

Øvrige betingelser

Vi har gjort vores bedste for at undgå trykfejl i vores trykte materiale, annoncer og på vores hjemmeside, men kan jo ske. Vi tager derfor forbehold for trykfejl, tastefejl og computerfejl i disse medier.

 

Klik her for uforpligtende tilbud eller booking

Teknisk arrangør: Greenland & Iceland Travel Service

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2566 E-mail: mail@gandits.com Tlf. 46 98 90 94